Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Miasta i wsie najznakomitsze Cyrkułu Stanisławowskiego

Miasta i wsie najznakomitsze Cyrkułu Stanisławowskiego

Stanisławów na pocztówce z czasów austriackich. Fot. Wikipedia

Stanisławów. Miasto, dziedziczne JW. Katarzyny hrabiny z Potockich Kosakowskiej, kasztelanowy kamieńskiej, damy orderu krzyża gwiazdowego.

W ów czas nuncjusz stolicy apostolskiej u króla Jmści, i Rzeczypospolitej Polskiej, w wierszach swych na jej imieniny ułożonych, nie tak poezya uczcił, jako rzetelnym i historycznym piórem, wieków i teraźniejszym i potomnym do podziwienia w istocie rzeczywistej odmalował.

To miasto całe murowane w guście cudzoziemskim miastom nie ustępujące, pałacem, ratuszem, zbrojownią, fortyfikacyą, na którą nieśmiertelnej pamięci JO. Stanisław Potocki, kasztelan krakowski, hetman w. Koronny, kilkanascie milionów złożył. Kolegiatą wspaniałą , kościołem niegdyś jezuickim bogato od JW. z Leszczyńskich Potockiej, siostry króla polskiego i xiążęcia Lotaryngii i Baru Stanisława Leszczyńskiego ozdobionym; a co jest osobliwa, iż ta pani wielką kanarnią mając, w ów czas rzecz rzadko, przy innych transportach tysiąc kanarków do Gdańska posłała, i za nie tysiąc dukatów wziąwszy, na wystawienie wielkiego ołtarza one wyłożyła.

Także kolegium i szkoły jezuickie, w których są tu szkoły łacińskie cyrkularne i normalne. Był tu także klasztor wielki i kościół wspaniały XX. Trynitarzów, w którym cudowny był obraz upadającego pod krzyżem Zbawiciela.

Także kościół ormiańskiej nacyi i cerkwie ruskie, piękne domy i kamienice wryniosłe, ulice szerokie i brukowane, bogate sklepy kupców i stajnie Ormian, napełnione końmi na handel, i wiele porządnych fabryk.

Tyśmienica. Miasto osiadłe osobliwie w kupców ormiańskich z ich parochialnym kościołem, farą obrządku rzymskiego i kościołem z klasztorem XX. Dominikanów.

Przedtem było domu Wielohorskich, teraz z Czosnowskich Kolumnów domu weszło w dom Potockich.

Bohorodczany. Miasto z kościołem i klasztorem XX Dominikanów, JW. hrabiny z Potockich Kosakowskiej.

Kołomyja. Miasto niegdyś powiatowe i starostwo, teraz dziedziczne JW. Chołoniewskiego, kawalera orderu ś. Stanisława.

Szumlany. Wieś, gniazdo przezacnego domu Szumlańskich, z którego wiele zacnych rycerskich mężów i biskupów obrządku ruskiego było.

Kosów. Miasto, hrabiów Dzieduszyckich dziedzictwo, sukcesorów JW. hrabi Dzieduszyckiego, czesnika niegdyś Koronnego, kawalera orderów polskich i konsyliarza tajemnego aktualnego zaufanego J. C. K. apost. Mści.

Kuty. Miasto intratne, niegdyś starostwo JO. Ludwiki z Mniszchów Potockiej, kasztelanowy krakowskiej, teraz jest cesarskie.

Jabłonów. Miasto.

Obertyn. Niegdyś zasłużonego domu Obertyńskicb siedlisko.

Nadworna. Miasto i wielka włość JW. Ignacego hrabi Cetnera, arcymarszałka Galicyi, obfite ma solne źródła, z której sól warzą, i wielka tu jest plantacya naddniestrskich tytiunów.

Mariampol. Miasto domu xiążat Jabłonowskich z wspaniałym pałacem. Tu JO niegdyś Jan xiążę Jabłonowski, wojewoda bracławski, kawaler orderu runa złotego i orła białego , klasztor panien Charytek , i kościoł i klasztor z ogrodem XX. Kapucynów ufundował; piękny tu z dawna
kościoł farny.

Manastyrzyska. Miasto z pałacem domu Potockich.

Solotwina. Miasto i niegdyś starostwo domu hrabiów Skarbków; teraz dziedzictwo kniazia Puzyny, kawalera orderu ś. Stanisława, dawniej starosty grodowego w W. X. Lupitskiego.

Łysiec. Miasteczko.

Tłumacz. Miasto, JW. Potockiego, szambelana J. C. K. apost. Mści i kawalera orderu ś. Stanisława. Za czasów dawniejszych z cała dzierżawą to miasto szło na zysk i pensye dla tłumaczów jeżyków orientalnych w służbie rzeczypospolitej zostających.

Niźniow. Miasto JO. xiecia Imci z Prusów Jabłonowskiego, dzisiejszego kasztelana krakowskiego, kawalera orderów polskich. Był tu bogato ufundowany klasztor i kościół XX. Paulinów od ojca dzisiejszego xięcia kasztelana krakowskiego ; to jest od JO. xiecia wojewody rawskiego, który i w Częstochowie XX. Paulinom wiele funduszu przyczynił, kaplice w marmury ozdobne wystawił, i je
den bastyn fortecy ufortyfikował.

Hołynia. Miasto.

Ramiona. Miasto.

Pislyń. Miasto.

Otynia. Miasta te handlem soli i tytiunów sławne.

Rożniatów. Miasteczko, kościołem niegdyś Jezuitów, w którym obraz był cudowny bolesnej Matki Chrystusowej, i rezydencyą Missyonarzów ich sławne.

Jezupol. Miasteczko, z kościołem i klasztorem XX. Dominikanów. Skit albo puszcza z monastyrem Bazylianów nieunitów, filialnym klasztoru kijowskiego pieczarskiego, z którego tu i osoby na mieszkanie przysyłają w potrzebie i liczne maże z prowiantami idą. Ich tu cerkiew w srebra
z ofert ledwie nienajbogatsza z kościołów wszelkich obrządków w Galicyi była przedtym.

Halicz. Miasto stołeczne niegdyś królestwa i arcybiskupiej stolicy przeniesionej do Lwowa, — potym ziemi do województwa ruskiego wcielonej, sejmikami dwoma niedzielami poprzedzającemi generała ruskiego w Wiszni Sądowej, sądami ziemskiemi i grodzkiemi za czasów Rzeczypospolitej wsławione. Były tu akta ziemskie, grodzkie i podkomorskie. Puste klasztory XX. Franciszkanów i kościoły, spustoszały zamek i miasto mizerne, niemiły widok sprawują. Jest tu w jednej cerkwi katedra tytularna biskupa lwowskiego, halickiego i kamienieckiego, są i kanonicy z tytułem dla dystynkcyi, a mieszkający po parochiach, bo funduszu przy katedrze nie mają. Jest tu i konsystorz ruskie
go biskupa.

Dolina. Miasto, przedtym starostwo długo w domu Rzewuskich dzierżane a intratne.

Dytiatyn. Miasto.

Peczynihyn. Miasto.

Rzeki płyną w tym cyrkule: Łomnica czyli Czew, Łukwa, dwie Bystrzyce, Wrona, Strymba, Czerniawa, Prut, Rybnica, Czeremosz, Dniestr.

Cyrkuł ten obfituje w sól warzoną, pszczoły, miody, woski, tiutiunie, pstrągi, ryby, lasy, woły pokuckie sławne, wieprze i w zboża. Niektóre grunta obfitują w kamienie do różnego użytku i fabryki , w góry mineralne.

SP za: „Dokładny opis Królestw Galicji i Lodomerii powtórnie wydanych we Lwowie nakładem Wojciecha Manieckiego w roku 1858”, 12 lipca 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *